เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครู คศ.2 ชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ห้องจุฑารัตน์ ชั้น 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม