วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ใช้สื่อและนิทานที่มีต่อกระบวนการคิดทางทักษะสมอง (EF) โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา  ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในพื้นที่ นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 40 คน เข้าร่วม
จากการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีทักษะและสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง (EF) ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ดูเพิ่มเติม