ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ฉบับใหม่ล่าสุด วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา แจ้งเลื่อนกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 และรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2664 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวมวิทยาลัยชุมชนยะลาจึงเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2554
รายละเอียดดังนี้แนบมานี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Pt81udmbwLRkYJLrZb-YYCSvE5-i6KgD?usp=sharing
ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1BWraxRuP9afx3NxJwKtpZYAAhKBDaLAq?usp=sharing