ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง ทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)
             ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น                   วิทยาลัยชุมชนยะลา จึงประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จำนวน ๑๕ คน ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ (ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้)

อ่านเพิ่มเติม