ประกาศ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐานการศึกษา) ปีการศึกษา 2564
       ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกทุกคน ต้องมีการเรียนปรับความรู้พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้น
บัดนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐาน) ประจำปี การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสภาพปัจจุบันไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด- 19 แพร่ระบาด โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และกำหนดตารางเรียน ดังท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม