ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป รุ่นที่ 36 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
💻รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ในสาขาวิชาดังกล่าว
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน รับจำนวน 27 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการจัดการ รับจำนวน 10 คน
3. คณะคุรุศาสตร์
หลักสูตรอิสลามศึกษา รับจำนวน 32 คน
👉🏻 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จสิ้นแล้วให้ปริ้นเอกสารการสมัคร #จำเลขลำดับการสมัครสอบมาด้วยนะคะ แล้วนำมาส่งที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ณห้องวิชาการ (อ.นาต) สอบถามเพิ่มเติมโทร 073216649