วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยเชิญนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรในการดำเนินการแนะนำแนวทางการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบล (ต.ยุโป ,ต.โกตาบารูและต.เขื่อนบางลาง) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

อ่านเพิ่มเติม