วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 4  พุทธศักราช 2564 โดยมี ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

ภาพถ่ายเพิ่มเติมเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา