เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา
อาชีพที่สร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มีกลุ่มสตรีสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คงจะหนีไม่พ้นกับอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงมีความสนใจที่จะเรียนในหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อหวังนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาฝีมือต่อยอด และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงมีการจัดหลักสูตรการการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารในเพจ