วันที่ 26 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ภายใต้โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยาลัยชุนยะลา โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เพื่อลดความหนาแน่น โดยเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นแบบ ONLINE และ ONSITE จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา /ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และลงพื้นที่ชุมชนบูนาดารา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม