วันที่ 24 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายโตหอง แซ่หลี นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายเฉลิมพล เรืองเริงกลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสกุล เล็งลัคน์กุล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้

เพิ่มเติม