เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามกระบวนการศึกษาชุมชน (การค้นหาของดีชุมชน) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า และตัวแทนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนายฮาเซ็ง ตาแล ปลัดอำเภอเมืองยะลา และนายมะปอซี นิตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เปาะเส้ง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ร่วมหารือและสำรวจความต้องของชุมชนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม