วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชนการฝึกอบรม "การสุขาภิบาลอาหาร" สำหรับผู้สัมผัสอาหารเเละผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ.ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ. เมืองยะลา จ.ยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลในงานบริการสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร โภชนาการเเละความปลอดภัยทางอาหารพร้อมทั้งสาธิตการทดสอบโพลาร์ ในนำ้มันทอด

อ่านเพิ่มเติม facebook.