วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนยะลา สถานที่เรียน อ.เมืองยะลา และสถานที่เรียน อ.เบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญา มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา โดยเป็นความร่วมมือพัฒนาทำความสะอาดจากนักศึกษา ระดับอนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา ให้มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
 
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.