#เปิดเทอมใหม่ Onsite

วิทยาลัยชุมชนยะลา จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565  นี้

 เน้นเรียน ” On-Site ” ภายใต้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19

#เราจะได้เจอกันในห้องเรียนแล้วนะคะ