วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 280 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 308 คน รวมทั้งสิ้น 588 คน จาก 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในวันนี้ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาในวันนี้ ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาและรับมอบอนุปริญญาบัตรในครั้งนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกคน เมื่อท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะในศาสตร์ที่ได้ศึกษาแล้ว ขอให้นำหลักการที่สำคัญไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่าน ของชุมชนและของประเทศชาติต่อไปด้วย
การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน

ประมวลภาพ