วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานราก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงานกิจกรรมฯ นางสาวณัฐลักษณ์ อิสระ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา และกลุ่มชุมชนเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนของตนเองที่อาศัยมาตั้งแต่กำเนิดสืบทอดอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน จากบรรพบุรุษมาถึงยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและกระบวนการกลุ่มหัวข้อการวิเคราะห์ SWOT ของพื้นที่ชุมชน การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและคนหาทรัพยากรทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ,กระบวนการกลุ่มในหัวข้อการค้นหาปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ชุมชนเป็นฐานรากและกิจกรรมกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและปัญหาในการพัฒนาเศษฐกิจโดยชุมชนเป็นฐานราก โดยมีผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ และดร.ธันยากร ตุดเกื้อ อาจารย์ผู้สอนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพเพิ่มเติม