วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2565 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,400 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษอาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในกิจกรรมประกอบ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีระลึกพระคุณครูมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน หรือกระเช้าดอกไม้ให้แก่อาจารย์ และได้อัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน โดยนายรอสุวรรณ อาแว ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และผู้กล่าว คำไหว้ครู นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ ๒ กิจกรรมที่ 2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และกิจกรรมที่ 3 การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 200 ทุน วิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งมั่น ตั้งใจสร้างจิตสำนึกในการระลึกพระคุณครู และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี