วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ผู้สูงอายุด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีนายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ณ โรงแรมปาร์ควิวอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคม สติปัญญา และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมให้ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโกตาบารูรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน