วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา,คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคเหี่ยวของกล้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรค การระบาดของโรค การป้องกันและการกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยแก่เกษตรกรพร้อมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถจัดการและป้องกันกำจัดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตโรคเหี่ยวของกล้วยในจังหวัดยะลา ครอบคลุม 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.