วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขุมชนยะลา ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องประชุมคณะกรรมการสภา   วิทยาลัยชุมชนยะลา โดย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายการิม รามันห์สิริวงค์ นายอาบีดีน มนูญทวี ดร.บุญสิทธิ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.