ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
📆 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
⏰ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
🔎 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ