ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

นายธวัชชัย สุนทรนนท์

นายอาสมิง       มะแซ        

นางสาววันเพ็ญ    พงษ์สุวรรณศิริ

นางสาวทรงจรรย์      แสงอรุณ  

นางสาวสุนทรีพรรณ     กำปั่นทอง   

นางลักขณา     ญาณภาพ   

นายธีรศักดิ์      เพ็งมูซอ    

นางสาวศศิกาญจน์     ชีถนอม     

นางสาวชื่นชีวัน      บุญทัน     

นางสุภามาศ    เพชรรัตน์

      

  

 

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

ครู คศ.1

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ครู คศ.1

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ครู คศ.2 ชำนาญการ