ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล
1 นางลักขณา                ญาณภาพ    รองผู้อำนวยการ/ครู คศ.2 ชำนาญการ    
2 นางสาวอรรัตน์             เจริญพรทิพย์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ  
3 นางสาวทรงจรรย์          แสงอรุณ   ครู คศ.2 ชำนาญการ  
4 นางสาวสุนทรีพรรณ       กำปั่นทอง    ครู คศ.2 ชำนาญการ  
5 นางสาวศศิกาญจน์        ชีถนอม      ครู คศ.2 ชำนาญการ  
6 นางสาวชื่นชีวัน            บุญทัน      ครู คศ.2 ชำนาญการ  
7 นางสุภามาศ               เพชรรัตน์ ครู คศ.2 ชำนาญการ  
8 นายธีรศักดิ์                 เพ็งมูซอ     ครู คศ.2 ชำนาญการ  
9 นางสาววันเพ็ญ            พงษ์สุวรรณศิริ       ครู คศ.2 ชำนาญการ  
10 นายอาสมิง                 มะแซ       ครู คศ.2 ชำนาญการ  
11 นายธวัชชัย                 สุนทรนนท์ ครู คศ.1  
12 นางสาวหนึ่งฤทัย           จิตคงสง ครูผู้ช่วย  
13 นายอิสมาแอล              มะสาแม ครูผู้ช่วย  
14 นางสาวณัฐลักษณ์         อิสสระ ครูผู้ช่วย  
15 นางสาวมิสรอ               จูมะ ครูผู้ช่วย